OELC-YOUTH Choir

 

Worship:

Sunday: 12:30 – 2:30PM


Children Class:

Sunday1:30-2:30PM


Second Gen. Service
Sunday:  1:30 – 2:30PM


Bible Study/Prayer Service Saturday:  5:00 – 7:00 PM

 

Our Address
4300 16th Street NW, Washington DC, 20011

 

Tel. (202)723-0700

OELC-WORSHIP TEAM

                Weekly Bible verse

         Isaayaas 58:1-8.

Soomiin Inni Dhugaan Maal Akka Ta'e Dubbachuu Isaa
1 Waaqayyo, "Hamma dandeessu guddisii dubbadhu malee, of hin qabin! Sagalee kee akka fiinootti ol kaasii dhageessisi, saba kootti irra-daddarbaa isaanii, sanyii Yaaqoobitti cubbuu isaanii himi! 2 Isaan guyyaa hundumaa na barbaaddatu, karaa koo beekuus in fedhu, akka saba wanta qajeelaa hojjetuu fi seera koo isa qajeelaa hin dhiisiniitti, wanta gochuun isaaniif ta'u beekuu in fedhu; ana Waaqayyotti dhi'aachuus in jaallatu" jedhe.

3 Isaan, "Ati gara keenya hin ilaaltu erga ta'ee, nuyi maaliif soomne? Ati nuuf hin beekne erga ta'ee, nuyi maaliif of dhiphifne?" in jedhu. Waaqayyo immoo, "Kunoo, yeroo soomtanitti waanuma jaallattan in raawwattu, hojjetoota keessanitti hojii in cimsitu. 4 Kunoo, isin yommuu soomtan wal in qoccoltu, wal in loltu, abootteedhaanis wal in rukuttu; akka amma soomtan kanatti yoo itti fuftan kadhata keessan waanan isiniif dhaga'u isinitti fakkaataa ree?

5 Soomiin ani fo'adhe isa akkasiitii ree? Inni isin soomuu dha jettan, isa namni gaaf tokko of dhiphisee, akka dhallaadduu coollagee mataa isaa gad qabatee, uffata gaddaas uffatee daaraa keessa taa'u kanaa? Guyyaan Waaqayyo jaallatus isa kanaa? 6 "Soomiin ani fo'adhe warra firdii jal'aadhaan hidhaman hiikuu, hudhaa waanjoo ittii furuu, warra cunqurfaman luba baasuu, waanjoo hundumaas isaan irraa caccabsuu mitii ree?

7 Buddeena keessan warra beela'aniif, hiyyeessa olii fi gad jooruuf iddoo bultii kennuu, isa qullaa ta'e yommuu argitan daara baasuu, warra aantii keessan ta'anitti dugda gatuu dhiisuu mitii ree? 8 Yoo kana hundumaa gootaniif ifni keessan akka biiftuu ganamaa ol in ba'a, madaan keessanis dafee deebi'ee in fayya; qajeelummaan keessan isin dura in adeema, ulfinni koos isin booddeedhaan isin in eega. Ameen.

 

 

The Oromo Evangelical Lutheran Church, Washington, DC. is located at 4300 16th St. NW, Washington DC. 20011. Since 1996, God has worked through faithful Oromo Christian immigrants to proclaim the gospel and make Christ known at this location.

 

Please join us for worship each Sunday at 12:30PM. Our many ministries are exciting opportunities for spiritual growth and services. We are here to serve the living Lord as his disciples, and our lives are marked by daily prayer, weekly worship, Bible study, Christian services and spiritual friendship.

 

Through our baptism and God’s amazing grace, we are already in a relationship with each other. Come meet the rest of your family this week!

Welcome to Oromo Evangelical Lutheran Church

OELC Choir-A

Announcements/News/Events

Training Conference February 14-17,2020

FROM OUR Video/PICTURES GALLERY

OELC Christmas eve 12-24-2017

Solo Singers

Lalise Yadeta

Gifti Paulos

Weekly Sermons

The Rev. Kenassa T. Shobor

Senior Pastor

  • c-facebook

Copy Right© 2014  OELC, All Rights Reserved