OELC-YOUTH Choir

 

Worship:

Sunday: 12:30 – 2:30PM


Children Class:

Sunday1:30-2:30PM


Second Gen. Service
Sunday:  1:30 – 2:30PM


Bible Study/Prayer Service Saturday:  5:00 – 7:00 PM

 

Our Address
4300 16th Street NW, Washington DC, 20011

 

Tel. (202)723-0700

OELC-WORSHIP TEAM

           Weekly Bible verse

       2Qorontos 8:7-15.

7 Ammas wanta hundumaatti amantiitti, dubbiitti, beekumsatti, dhimmuutti, jaalala nuyi isin gidduutti qabsiifnetti kennaa irraa hafaa akkuma qabdan, gochaa ayyaanaa kanattis kennaa irraa hafaa qabaadhaa! 8 Kana jechuun koos warri kaan attam akka dhimman argisiisuudhaan jaalalli keessan dhugaa ta'uu isaa qoruudhaaf malee, isin abboomuudhaaf miti. 9 Isinoo gaarummaa gooftaan keenya Yesus Kristos ayyaana isaatiin isiniif kenne hubattaniittu; inni badhaadhaa utuma jiruu deegaa ta'uu isaatiin isin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta'e. 10 Gochaa isa bardheengaddaa jaalala keessaniin hojii irra oolchuu jalqabdan itti fufuun isiniif ba'eessa jedheetan yaada koo kenna. 11 Egaa jaalala keessaniin waa gochuudhaaf qophaa'oo akkuma taatan, waanuma qabdaniin hojii irra oolchuu isaas fiixaan baasaa! 12 Namni kennuudhaaf qophaa'aa erga ta'ee, wanti inni dhi'eessu sun akka humna isaatti fudhatamaa ta'a malee, humna isaa gararraatti miti"'. 13 Kanas ofii keessan dhabsiiftanii, warra kaan rakkina keessaa akka baaftaniif utuu hin ta'in, gara lachuuf iyyuu akka wal-qixxaatu jechuu koo ti. 14 Wanti isaan irraa hafuuf jiru qaawwa dhaba keessanii akka isiniif duuchutti, wanti amma isin irraa hafu immoo qaawwa dhaba isaanii akka duuchuuf gargaara! Akkasitti gara lachuuf iyyuu walin qixxaata. 15 Caaffanni qulqullaa'aan, "Isa baay'ee bu'ateef homtuu irraa hin hafneef, isa xinnoo bu'ateef homtuu itti hin hir'anne" jedha. Ameen.

 

 

The Oromo Evangelical Lutheran Church, Washington, DC. is located at 4300 16th St. NW, Washington DC. 20011. Since 1996, God has worked through faithful Oromo Christian immigrants to proclaim the gospel and make Christ known at this location.

 

Please join us for worship each Sunday at 12:30PM. Our many ministries are exciting opportunities for spiritual growth and services. We are here to serve the living Lord as his disciples, and our lives are marked by daily prayer, weekly worship, Bible study, Christian services and spiritual friendship.

 

Through our baptism and God’s amazing grace, we are already in a relationship with each other. Come meet the rest of your family this week!

Welcome to Oromo Evangelical Lutheran Church

The Rev. Kenassa T. Shobor

Senior Pastor

  OELC Choir-A

  Announcements/News/Events

  Training Conference February 14-17,2020

  FROM OUR Video/PICTURES GALLERY

  OELC Christmas eve 12-24-2017

  Solo Singers

  Lalise Yadeta

  Gifti Paulos

  Weekly Sermons

  • c-facebook

  Copy Right© 2014  OELC, All Rights Reserved