OELC-YOUTH Choir

 

Worship:

Sunday: 12:30 – 2:30PM


Children Class:

Sunday1:30-2:30PM


Second Gen. Service
Sunday:  1:30 – 2:30PM


Bible Study/Prayer Service Saturday:  5:00 – 7:00 PM

 

Our Address
4300 16th Street NW, Washington DC, 20011

 

Tel. (202)723-0700

OELC-WORSHIP TEAM

                Weekly Bible verse

          Yohannis 12:20-33.

20 Warra yeroo ayyaanichaatti sagaduudhaaf ol ba'an keessa, Giriikonni tokko turan. 21 Isaan kun Filiphos, nama Betsayidaa isa kutaa biyya Galiilaa sana bira dhufanii, "Yesusin arguu feena, gooftaa" jedhaniin. 22 Filiphos immoo dhaqee Indriiyaasitti hime; Indriiyaasii fi Filiphos walii wajjin dhaqanii Yesusitti himan. 23 Yesus garuu deebisee, "'Yeroon ilmi namaa ulfina isaatti ol fudhatamu ga'eera. 24 Dhuguma, dhuguman isinitti hima; iji qamadii biyyoo keessa bu'ee yoo du'uu dhaabaate, tokkichuma ta'ee hafa; yoo du'e garuu ija baay'ee in godhata. 25 Namnni jireenya isaa mararsiifatu jireenya isaa in dhaba; namni biyya lafaa kanatti jireenya isaa hin mararsiifanne garuu, jireenya bara baraatiif isa in kaa'ata, 26 Namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade, ana duukaa bu'uun in ta'aaf, inni anaaf ergamus lafa ani jiru in jiraata; namni anaaf ergamu yoo jiraate, abbaan koo ulfina in kennaaf jedhe. Yesus Waa'ee Du'uu Isaa Dubbachuu Isaa 27 Yesus itti fufee, "Amma lubbuun koo dhiphatteetti; egaa, 'Yaa abbaa yeroottii kana na oolchi!' jedhu moo ree? Garuu sababiidhuma kanaaf ani immoo gara yerottii kanaa dhufe. 28 Yaa abbaa maqaa kee ulfeessi, guddisi!" jedhe. Yommus sagaleen tokko waaqa irraa dhufee, "Raawwaadhee ulfeessee, guddiseera; si'achis nan ulfeessa, nan guddisas!" jedhe. 29 Tuuta achi ijaajjee dhaga'aa ture keessaa kaan, "Qaqawwee dha" jennaan, kaan immoo, "Ergamaa Waaqayyootu isatti dubbate" jedhan. 30 Yesus immoo deebisee, "Sagaleen kun sababii keessaniif dubbate malee, sababii kootiif miti. 31 Yeroon firdii biyya lafa kanaa amma, inni hamaan biyya lafaa kana seerratus amma gad in gatama. 32 Ani yommuun lafa irraa ol kaafamu, nama hundumaa ofitti nan harkisa" jedhe. 33 Kanas du'a attamii du'uudhaaf akka ture tuquuf jedhe. 34 Tuuti jaraas deebisanii, "Kristos bara baraan akka jiraatu seera irraa dhageenyeerra; egaa attamitti ilmi namaa ol kaafamuun in ta'a jetta ree? Ilmi namaa, kun eenyu inni?" jedhaniin. Ameen.

 

 

The Oromo Evangelical Lutheran Church, Washington, DC. is located at 4300 16th St. NW, Washington DC. 20011. Since 1996, God has worked through faithful Oromo Christian immigrants to proclaim the gospel and make Christ known at this location.

 

Please join us for worship each Sunday at 12:30PM. Our many ministries are exciting opportunities for spiritual growth and services. We are here to serve the living Lord as his disciples, and our lives are marked by daily prayer, weekly worship, Bible study, Christian services and spiritual friendship.

 

Through our baptism and God’s amazing grace, we are already in a relationship with each other. Come meet the rest of your family this week!

Welcome to Oromo Evangelical Lutheran Church

OELC Choir-A

Announcements/News/Events

Training Conference February 14-17,2020

FROM OUR Video/PICTURES GALLERY

OELC Christmas eve 12-24-2017

Solo Singers

Lalise Yadeta

Gifti Paulos

Weekly Sermons

The Rev. Kenassa T. Shobor

Senior Pastor

  • c-facebook

Copy Right© 2014  OELC, All Rights Reserved

OELC Kids With Pastor Kenassa